Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Πυξίδα
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά ενός μικρού λεωφορείου για τον οργανισμό με σκοπό τη μεταφορά των οικοτρόφων του, άτομα άνω των 50 ετών με νοητικές αναπηρίες, και των μελών προσωπικού του, στο πλαίσιο του έργου του για την προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αποϊδρυματοποίησης των ανθρώπων που εξυπηρετεί.