26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 / Summer Nostos Festival 2019 - Tetraktys