03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 / Το ΙΣΝ Υποστηρίζει την Παγκόσμια Εξωστρέφεια της ΕΛΣ