Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ
22 Φεβρουαρίου 2016

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανέθεσε στην εταιρία The Boston Consulting Group (BCG) να εκπονήσει (2010) και στη συνέχεια να επικαιροποιήσει (2016) μία μελέτη οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ – Παρουσίαση στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ – Συνοπτική Έκθεση

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ – Αναλυτική Έκθεση