Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγονται Αιτία Δωρεών

Η παρούσα ενημέρωση σκοπεύει να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται αιτία δωρεών, υπόκεινται σε επεξεργασία. 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος (γνωστό επίσης ως Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ή ΙΣΝ) έχει συσταθεί στις Βερμούδες ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για κοινωφελείς σκοπούς και έχει γραφεί στην Νέα Υόρκη, το Μονακό και την Αθήνα. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το ελληνικό γραφείο του ΙΣΝ, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 86Α, Τ.Κ. 11528, τηλ. 2108778300 («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). 
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προστασία της ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση για το ΙΣΝ και να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε για εσάς και από ποιόν τις συλλέγουμε;

Όταν υποβάλετε ένα αίτημα δωρεάς, συλλέγουμε από τους εκπροσώπους των οργανισμών προς τους οποίους πραγματοποιούμε δωρεές ή αξιολογούμε τα αιτήματα δωρεών ορισμένα προσωπικά δεδομένα επαγγελματικής φύσης των εργαζομένων, προμηθευτών και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προς τους οργανισμούς αυτούς. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα παρακάτω:
(i) ) βασικά στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ),
(ii) στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής και της επαγγελματικής διεύθυνσης),
(iii) οικονομικά δεδομένα (αποδείξεις πληρωμών, τιμολόγια, μισθοί και αμοιβές), και
(iv) δεδομένα που αφορούν την εργασιακή εμπειρία (συμπεριλαμβανομένων βιογραφικών, πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων).

2. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποιες είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία τους;

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των δωρεών του ΙΣΝ από τους δωρεοδόχους οργανισμούς. Η νομική βάση που δικαιολογεί την επεξεργασία αυτή είναι το υπέρτερο έννομο συμφέρον του ΙΣΝ για την αξιολόγηση των αιτημάτων δωρεών καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι δωρεοδόχοι οργανισμοί αξιοποιούν τις δωρεές μας προς αυτούς για τον σκοπό και υπό τους όρους που έχουμε συμφωνήσει.

3. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά κανόνα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα τρίτα μέρη (όπως πάροχοι υπηρεσιών, σύμβουλοι υπηρεσιών ασφαλείας κ.λπ.) ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά κανόνα δε μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και, εάν το κάνουμε, διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά είναι νόμιμη και έχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ).

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβιβάζει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα προσωπικά σας δεδομένα στα γραφεία του ΙΣΝ στην Νέα Υόρκη και το Μονακό με σκοπό την ενιαία οικονομική διαχείριση των δωρεών που πραγματοποιούμε σε παγκόσμια βάση. 

Επίσης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας στις εξής περιπτώσεις: (α) Όταν έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, (β) εάν η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται για την άσκηση και προάσπιση των έννομων συμφερόντων του ΙΣΝ, ή (γ) εάν απαιτηθεί από τον νόμο ή απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

4. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα τα τηρούμε;

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο, για τους ως άνω σκοπούς, μέτρο. Κατά κανόνα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για μέγιστο χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ολοκλήρωση της δωρεάς. Σε περίπτωση που υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για έξι (6) έτη μετά το πέρας της δικαστικής διαδικασίας.
Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα σας καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο ή ανωνυμοποιούνται, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά.

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Δικαίωμα πρόσβασης: Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε, σε ποιους τα διαβιβάζουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ.
Δικαίωμα διόρθωσης της επεξεργασίας: Αν διαπιστώσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ελλ
ιπή ή ανακριβή μπορείτε να μας υποβάλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
Δικαίωμα διαγραφής/ Δικαίωμα στη λήθη: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας αν ισχύει ένας από τους λόγους που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία. 
Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης μαζί σας ή η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει μια από τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία. 
Δικαίωμα εναντίωσης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. 
Δικαίωμα καταγγελίας: Σε περίπτωση που θεωρείτε πως παραβιάζουμε την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523. 

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω επιστολής στην διεύθυνση
Υπόψιν: κ. Λίνας Γιωτάκη
Νομικό Τμήμα Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 86Α
11528 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-8778300