Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγονται Αιτία Δωρεών

Η παρούσα ενημέρωση καθορίζει τις αρχές που εφαρμόζονται από το ΙΣΝ κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται αιτία δωρεών και αποσκοπεί να σας ενημερώσει σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προστασία της ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση για το ΙΣΝ και να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε για εσάς και από ποιόν τις συλλέγουμε;
Συλλέγουμε από τους οργανισμούς προς τους οποίους πραγματοποιούμε ή εξετάσουμε την έγκριση δωρεών ορισμένα προσωπικά δεδομένα επαγγελματικής φύσης των εργαζομένων, προμηθευτών και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προς τους οργανισμούς αυτούς. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα παρακάτω:

(i) ) βασικά στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ),
(ii) στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής και της επαγγελματικής διεύθυνσης),
(iii) οικονομικά δεδομένα (αποδείξεις πληρωμών, τιμολόγια, μισθοί και αμοιβές), και
(iv) δεδομένα που αφορούν την εργασιακή εμπειρία (συμπεριλαμβανομένων βιογραφικών, πτυχίων και πιστοποιητικών).

2. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποιες είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία τους;
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό της διασφάλισης της ορθής διαχείρισης των δωρεών του ΙΣΝ από τους δωρεοδόχους οργανισμούς. Η νομική βάση που δικαιολογεί την επεξεργασία αυτή είναι το υπέρτερο έννομο συμφέρον του ΙΣΝ να εξασφαλίζει ότι οι δωρεοδόχοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις δωρεές μας προς αυτούς για το σκοπό και υπό τους όρους που έχουμε ορίσει.

3. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Καταρχήν, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες. Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις μας (για παράδειγμα στις φορολογικές αρχές) και ενώπιον των δικαστηρίων για την άσκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ΙΣΝ. Επίσης, διαβιβάζουμε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα προσωπικά σας δεδομένα στις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες «SNF USA, Inc.», που εδρεύει στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, και «FSN S.A.M.», που εδρεύει στο Μονακό, για τον σκοπό της ενιαίας οικονομικής διαχείρισης των δωρεών που πραγματοποιούμε σε παγκόσμια βάση.

Επίσης, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποκτήσουν τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες προς το ΙΣΝ, όπως πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών, ορκωτοί ελεγκτές και πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (IT). Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και βάσει καταγεγραμμένων εντολών μας και σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

4. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα τα τηρούμε;
Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο, για τους ως άνω σκοπούς, μέτρο. Κατά κανόνα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για μέγιστο χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ολοκλήρωση της δωρεάς. Σε περίπτωση που υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για έξι (6) έτη μετά το πέρας της δικαστικής διαδικασίας.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα σας καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο ή ανωνυμοποιούνται, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά.

5. Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από το ΙΣΝ. Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το ΙΣΝ παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

6. Στοιχεία επικοινωνίας
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το ΙΣΝ, μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω επιστολής στην διεύθυνση

Υπόψιν:
Νομικό Τμήμα Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 86Α
11528 Αθήνα