Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους – Σ.Κ.Ε.Π.

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π. που αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα της αναπηρίας, το οποίο θα εφαρμοστεί σε χώρους εκπαίδευσης.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2008 με αποστολή να εξασφαλίσει την κοινωνική ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες για νέους ανθρώπους με αναπηρίες. Ο Σ.Κ.Ε.Π. εφαρμόζει δύο είδη προγραμμάτων: εκστρατείες ευαισθητοποίησης/εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, και «διαδραστικά» προγράμματα, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό, το οποίο έχει έτσι τη δυνατότητα να βιώσει και να κατανοήσει καλύτερα τις προκλήσεις της σωματικής αναπηρίας.