Σώμα Ελληνίδων Οδηγών

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Tο Σώμα Eλληνίδων Oδηγών αναπτύσσει δραστηριότητες όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνία και τις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας. Σκοπός του Σώματος Eλληνίδων Oδηγών είναι να ωθήσει τα νεαρά κορίτσια στην ανάληψη σημαντικών δραστηριοτήτων.