Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Κατασκευαστικές εργασίες
Εργασίες αποπεράτωσης του Iερού Nαού του Aγίου Nικολάου.