Σχολεία Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών (ACS)

Κατασκευαστικές εργασίες

Χρηματοδότηση με σκοπό την κατασκευή και την αγορά εξοπλισμού για το Κέντρο «Optimal Match». Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου αναδιαμορφώθηκαν και εξοπλίστηκαν πλήρως.

Η αγορά εξοπλισμού περιέλαβε, μεταξύ άλλων, την αγορά υπολογιστών, εκτυπωτών, οπτικοακουστικού υλικού, διαγνωστικών και επιμορφωτικών τεστ, ειδικού λογισμικού και προγραμμάτων.
 
Το Κέντρο έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε 40 μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και προέρχονται από την 2α Δημοτικού μέχρι και τις τάξεις του Λυκείου. Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και η αυτόνομη μάθηση. Μέσω αυτής της δωρεάς, θα επιτευχθεί ένα πολλαπλό αποτέλεσμα, αφού θα διοργανωθούν σεμινάρια για δασκάλους και ψυχολόγους δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, με θέμα τα παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.