Πυξίδα

Αγορά οχήματος
Για την αγορά μικρού λεωφορείου (mini-bus), για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των οικοτρόφων και του προσωπικού. 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Πυξίδα» - Οικοτροφείο Θαράπαυση ιδρύθηκε το 2005. Φιλοξενεί 15 ασθενείς με ψυχικές διαταραχές, ηλικίας 50 ετών και άνω. Το κέντρο αποσκοπεί στην κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση και την αποιδρυματοποίηση των ψυχογηριατρικών ασθενών-οικoτρόφων του.