Πράκτορες του Πλανήτη

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υλοποίηση του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Σώστε τον Πλανήτη από τα Σκουπίδια» στα ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών  2016-2017 και 2017-2018. 

Η ΜΚΟ «Πράκτορες του Πλανήτη» ιδρύθηκε το 2009, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μεταξύ των μαθητών των σχολείων, μέσω της εφαγμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.