Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής- Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη της αγοράς εξοπλισμού για την διευκόλυνση της εφαρμογής ενός ερευνητικού προγράμματος.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Δέχεται 75 νέους προπτυχιακούς και 30 νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε χρόνο, και διαθέτει διδακτικό προσωπικό 20 καθηγητών. Το Τμήμα στεγάζεται στις νέες εγκαταστάσεις του, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2014 και κατασκευάστηκαν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.