Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την δημιουργία ενός Κέντρου Ανοικτών Online Μαθημάτων, καθώς και για τη  λειτουργία του. 

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ιδρύθηκαν το 1984. Οι στόχοι τους είναι οι ακόλουθοι: α) η δημιουργία μιας ελληνόγλωσσης επιστημονικής βιβλιογραφίας στο ύψος των καθιερωμένων διεθνών προτύπων, β) Η εκδοτική στήριξη της επιστημονικής έρευνας στους τομείς των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έμφαση σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, μέσω εκδόσεων, και γ) η διάδοση των επιστημονικών ιδεών και του επιστημονικού πολιτισμού στο ευρύτερο κοινό.