Οίκος Ευγηρίας - Πρόνοια Μαρίας Κ. Ράδου

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Ο Οίκος Ευγηρίας - Πρόνοια Μαρίας Κ. Ράδου παρέχει στέγη σε 40 άπορους ηλικιωμένους. Τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται από δωρεές της τοπικής κοινωνίας.