Νίσυρος - Δημοτικό / Λύκειο

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού, όπως H/Y και εκτυπωτές.