Λαμπριάδειος Οικοκυρική Σχολή

Αγορά εξοπλισμού
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εξοπλισμού.