Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ανακαίνιση

Δωρεά για την υποστήριξη των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου του «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» στη Λάρισα. Οι εργασίες ανακαίνισης θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και το συνολικό κόστος λειτουργίας. 

«Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» είναι ένας από τους πέντε κρατικούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας στο Νομό Θεσσαλίας. Σκοπός του είναι η ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνικοθεραπευτική μέριμνα, η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των Α.μεΑ. με τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» αποτελείται από τρία τμήματα: ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για τα άτομα με τις σοβαρότερες αναπηρίες, ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που αποτελείται από διάφορα εργαστήρια, και από ένα πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά έως 6 ετών. Επιπλέον, προσφέρει κάποιες υπηρεσίες για εξωτερικούς ασθενείς.