Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ινστιτούτου. 

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης ιδρύθηκε το 2009 από στελέχη της αίθουσας τέχνης Νέες Μορφές, καθώς και ιστορικούς τέχνης και καλλιτέχνες. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή της πορείας της ελληνικής τέχνης, από το 1945 έως τις μέρες μας, μέσω της έρευνας, της συλλογής και της διατήρησης αρχειακού υλικού, παρέχοντας έτσι ένα μέσο για την προαγωγή της σύγχρονης ελληνικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τη διοργάνωση ανοικτών συζητήσεων και συνεδρίων, το Ινστιτούτο εργάζεται για την επιμόρφωση του κοινού σχετικά με την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, αξιοποιώντας παράλληλα και νέες τεχνολογίες για την δημιουργία και τον εμπλουτισμό ψηφιακών αρχείων για την ελληνική τέχνη.