Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινόπουλου

Γενική οικονομική ενίσχυση
Eνίσχυση για κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Το Ίδρυμα απονέμει υποτροφίες και βραβεία, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και βοηθά στην ανεύρεση θέσεων εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.