Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Βιβλιοθήκης, για μία περίοδο πέντε ετών.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1837, με στόχο την ανάκτηση, τη συντήρηση και τη μελέτη των αρχαίων μνημείων της Ελλάδας, καθώς και τη διάδοση και την εξέλιξη της επιστήμης της αρχαιολογίας.