Γυμνάσιο Κλεινών

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του εξοπλισμού του τεχνολογικού εργαστηρίου του σχολείου.

Το Γυμνάσιο Κλεινών, που ιδρύθηκε το 1993, φιλοξενεί 32 μαθητές και 13 δασκάλους.