Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου του Βοτανικού Μουσείου του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής. 

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής είναι να συνεισφέρει στον επιστημονικό τομέα, μέσω της έρευνας, καθώς και στον τομέα της παιδείας, μέσω της δημιουργίας και προώθησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία και την ιστορία της ελληνικής χλωρίδας. Το εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής έχει 7 μέλη στο ακαδημαϊκό του προσωπικό και περίπου 1.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.