Φάρος Τυφλών της Ελλάδος

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης

Για τη στήριξη της λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών του οργανισμού, για περίοδο δύο ετών. 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1946, με σκοπό τη στήριξη των τυφλών ατόμων και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Μέσω της χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού, ο οργανισμός στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα όρασης να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Βασικοί στόχοι του είναι η ενημέρωση των πολιτών για τις ικανότητες και τις δυσκολίες που τα άτομα αυτά καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους, η ενίσχυση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς όλους τους τυφλούς και η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξής τους, ως μέσο για την αύξηση της ανεξαρτησίας τους.