Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Αγορά εξοπλισμού

Ενίσχυση για την αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο Αρχαιομετρίας. Ο εξοπλισμός επιτρέπει τη χρονολόγηση μεγάλης ακρίβειας ορυκτών - μεταλλευμάτων καθώς και ανθρωπογενών ιζημάτων από γεωργικές δραστηριότητες κατά την προϊστορική περίοδο.