Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη δημιουργία ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή των Πρεσπών. Με τη συνδρομή πέντε τοπικών φορέων, το τετραετές πλάνο δράσης προβλέπει, ουσιαστικά, την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην τοπική οικονομία και κοινωνία.  

Η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) συμβάλλει στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα έργων και διασυνοριακές συνεργασίες με περιβαλλοντικές οργανώσεις, ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με την τοπική κοινότητα, έχοντας κερδίσει την εθνική και τη διεθνή στήριξη, καθώς και πολλά βραβεία.