Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου και τη μετατροπή του σε εκπαιδευτικό χώρο. 

Από το 1991, η ΕΠΠ συμβάλλει συστηματικά και αποτελεσματικά με πολλαπλές δράσεις στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας, προωθώντας παράλληλα την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η δράση της αποσκοπεί στην επίτευξη ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην ήπια ανάπτυξη, στην προστασία απειλούμενων ειδών, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.