Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Αγορά οχήματος
Αγορά σχολικού λεωφορείου για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες.

Η Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη και την οικονομική ανεξαρτησία ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Προσφέρει υπηρεσίες στους ανάπηρους και τις οικογένειές τους και εργάζεται με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών για την ενσωμάτωση τους στην κοινότητα.