Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση διετούς πιλοτικού προγράμματος με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όπου παιδιά, γονείς, δάσκαλοι και σχολικοί ψυχολόγοι θα συνεργάζονται και θα αναπτύσσουν πρότυπα επικοινωνίας, ώστε να δημιουργηθούν ένα πρότυπο «σχολείο ως κοινότητα φροντίδας». Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας μίας διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι χρήστες θα μοιράζονται ερωτήσεις, απορίες και συμβουλές, καθώς και μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων και εκδηλώσεων και της δημοσίευσης επιστημονικού υλικού, με θέμα τη διαχείριση κρίσεων στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. 

Η Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας ιδρύθηκε το 2011. Σκοπός της είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την ενίσχυση και την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον, μέσω της στενής συνεργασίας με σχολεία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε δασκάλους, γονείς και μαθητές, διοργανώνει μαθήματα για την επιμόρφωση των γονέων, εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας και διατηρεί ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα.