Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά για τη  συνέχιση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» (Connecting for Caring), το οποίο έχει σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου παιδιά, γονείς, δάσκαλοι και σχολικοί ψυχολόγοι θα συνεργάζονται και θα αναπτύσσουν πρότυπα επικοινωνίας, ώστε να δημιουργηθοεί ένα πρότυπο «σχολείο ως κοινότητα φροντίδας». 

Σκοπός της Εταιρείας Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την ενίσχυση και την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον. Η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε δασκάλους, γονείς και μαθητές, διοργανώνει μαθήματα για την επιμόρφωση των γονέων, εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας και διατηρεί ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα.