Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εκπαιδευτικού υλικού.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1972, με στόχο τη φροντίδα και την  εξασφάλιση ποιότητας ζωής σε άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Προσφέρει υπηρεσίες στους ασθενείς, συμβάλλει στην αποδοχή τους από την οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, επιμορφώνει και εκπαιδεύει προσωπικό, ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα και προωθεί νομοθετικά και κυβερνητικά μέτρα υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες.