Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη σύνταξη ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας και βάσης δεδομένων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1997 για να υποστηρίξει τη διδασκαλία, τη μελέτη και την έρευνα της ζωής και του έργου του σπουδαίου Έλληνα συγγραφέα, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (1851-1911). Η Εταιρεία διοργανώνει αναγνώσεις, διαλέξεις και διεθνείς ακαδημαϊκές διασκέψεις για τον συγγραφέα.