Εταιρεία Μελέτης της καθ/ ημάς Ανατολής

Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης επιστημονικού περιοδικού αφιερωμένου στα 120 χρόνια του κτιρίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής στη Κωνσταντινούπολη.