Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών

Αγορά χώρου
Δωρεά για την αγορά γραφείων για τον οργανισμό.
H Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών ιδρύθηκε το 1958, με σκοπό τη μελέτη και την προβολή των επιτευγμάτων του κυκλαδικού πολιτισμού, και οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την έκδοση επιστημονικών περιοδικών και επετηρίδων, τη διοργάνωση συνεδρίων, ομιλιών και συναντήσεων.