Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Σημαντικών Περιοχών για τα Πτηνά. 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προστασία των άγριων πτηνών στην Ελλάδα. Οι στόχοι του οργανισμού περιλαμβάνουν την προστασία των πτηνών και των οικοτόπων τους, την προώθηση αυτών των στόχων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενημέρωση και την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τη σημασία των πτηνών, την άσκηση πιέσεων για θέματα πολιτικής και προστασίας, και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.