Εξερευνήσεις

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την εκπαίδευση καθηγητών φυσικής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN).

Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να βοηθήσει την υπαίθρια μάθηση στα σχολεία.