Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη στήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «WaterSave – Εξοικονόμηση νερού». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WaterSave υλοποιείται από το 2005 και έχει προσεγγίσει περισσότερους από 35.000 μαθητές και 1.000 καθηγητές σε εκατοντάδες σχολεία της Ελλάδας. Έχει δύο βασικούς άξονες: 1) Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο για σχολεία, το οποίο περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη και το σπίτι, ενημερωτικά φυλλάδια, καθώς και την ιστοσελίδα watersave.gr, 2) την επέκταση του δικτύου υδρο-οικολογικών σχολείων, η οποία περιλαμβάνει την προαγωγή και την συνεχιζόμενη εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε σχολεία, σε θέματα εξοικονόμησης νερού, οι οποίες προάγουν την άμεση συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές. Παράλληλα με τη δράση του στα σχολεία, το πρόγραμμα WaterSave περιλαμβάνει και στενή συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων και των εμπλεκόμενων φορέων με τους μαθητές. 

Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, το οποίο ιδρύθηκε το 1990, είναι ένας από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, αφιερωμένος στην προαγωγή της σωστής μεταχείρισης του περιβάλλοντος. Μέσω μίας σειράς ενημερωτικών εκστρατειών, ομάδων ανταλλαγής, σχολικών προγραμμάτων, συνεδρίων, εκδόσεων και εθελοντικών θερινών κατασκηνώσεων, το Δίκτυο Μεσόγειος SOS προσεγγίζει παιδιά, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και το ευρύ κοινό, ενώ συνεργάζεται στενά με εθνικές και τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η δράση του επικεντρώνεται σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, ακτών και θαλασσών, υδάτινων πόρων, φυσικά προστατευόμενων περιοχών, τοπικών κοινοτήτων και αστικής ανάπτυξης.