Δεσμός

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη μέρους των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού, καθώς και για την επέκταση του προγράμματος «Εθελοντισμός στα Σχολεία», το οποίο στοχεύει στην εισαγωγή της έννοιας του εθελοντισμού στα σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σκοπός αυτού του πιλοτικού προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου ενεργών σχολείων, μέσα από το οποίο θα προωθούνται στη νεότερη γενικά οι αξίες του εθελοντισμού και της συμμετοχής στα κοινά. 

Ο Δεσμός ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την αξιοποίηση του πλεονάσματος για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των ΜΚΟ. Σήμερα, οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών σε έναν μεγάλο αριθμό δικαιούχων, καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνης) και έργων που υποστηρίζονται από ιδιώτες.