Ασκληπιάδης

Αποκατάσταση

 Δωρεά για την αποκατάσταση των τριών εμβληματικών μνημειών και του περιβάλλοντος χώρου τους, στο Ιερό του Ασκληπιού.
Ο οργανισμός Ασκληπιάδης ιδρύθηκε το 2015, και συμβάλλει στη διατήρηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς, σε συνεργασία με τις κρατικές αρχές.