Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά φασματικού ανιχνευτή Η/Μ ακτινοβολίας και γεννήτριας συχνοτήτων. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδασκαλία του μαθήματος της Ιατρικής Φυσικής σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής και οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ακτινοφυσικής. 

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Α.Π.Θ. είναι το πρώτο εργαστήριο ιατρικής φυσικής που δημιουργήθηκε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, το 1964. Το κύριο εκπαιδευτικό του έργο είναι η διδασκαλία των αρχών της φυσικής και οι εφαρμογές της στην Ιατρική. Απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής σχολής με το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική. Το εργαστήριο διδάσκει και το μάθημα επιλογής Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Τεχνολογία, το οποίο καλύπτει εφαρμοσμένες γνώσεις και παρουσίαση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας σε κλινικές ειδικότητες.