Ανασκαφή Ακρωτηρίου Θήρας

Κατασκευαστικές εργασίες

Ενίσχυση για την κατασκευή ειδικού χώρου διαλέξεων και επεξεργασίας του αρχαιολογικού υλικού.