Ακαδημία Αθηνών

Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού - Χρηματοδότηση προγράμματος
Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό της συλλογής του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού. Ο εκσυγχρονισμός συμπεριλαμβάνει τον αυτοματισμό της βιβλιοθήκης μέσω της διάθεσης βιβλίων, περιοδικών και φωτοτυπιών σε ηλεκτρονική μορφή.

Το κέντρο έχει επίσης προβεί και στην αυτοματοποίηση της λειτουργίας της συλλογής μικροφωτογραφιών, στην καταγραφή αρχειακού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, στη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών, στη σύνταξη ηλεκτρονικού καταλόγου και στη διάθεση του υλικού του σε βιβλιοθήκες στην Eλλάδα και το εξωτερικό μέσω του διαδικτύου.