Γιώργος Παπαβιέρος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γιώργος Παπαβιέρος

Ερευνητική Θέση
Διδακτορικός Ερευνητής

Ερευνητικό Ινστιτούτο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (INN) 

Συνεργαζόμενη εταιρία
Nanometrisis Private Company

Ηλικία
34

Πόλη
Αθήνα

Επίκεντρο έρευνας
Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και υπολογιστικών μεθόδων για τον χαρακτηρισμό των μικροδομών και των νανοδομών, μέσω της ανάλυσης και της προσομοίωσης μικροσκοπικών εικόνων. Οι νανοδομές, που αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας, προέρχονται είτε από τη βιομηχανία ημιαγωγών, είτε από άλλους τομείς της νανοτεχνολογίας, όπως επιφάνειες, βιοϋλικά, φωτονικά, σωματίδια κ.λπ. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η μαθηματική καινοτομία που απαιτείται, να αναπτυχθούν τα υπολογιστικά εργαλεία για την ακριβή και πλήρη μετρολογία της μορφολογικής πολυπλοκότητας τέτοιων νανοδομών. Η έρευνα επικεντρώνεται και προσθέτει αξία και στα δύο, στην ακρίβεια των μετρήσεων και στη μορφολογική πολυπλοκότητα των νανοδομών. 

Υπαρκτά προβλήματα/προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει η έρευνά σου
Τα δύο κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η έρευνα είναι α) Οι προκλήσεις που προκύπτουν στην ακρίβεια μέτρησης των νανοδομών, υπό την παρουσία θορύβου σε εικόνες μικροσκοπίας και β) ο ρόλος και η σημασία της μορφολογικής πολυπλοκότητας, στη λειτουργική απόδοση των νανοδομών, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η μορφολογική πολυπλοκότητα συνδέεται με τις φυσικές ιδιότητες του υλικού. Και τα δύο παραπάνω προβλήματα εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται από τον κόσμο της έρευνας και τη βιομηχανία.

Περίγραψε με πέντε λέξεις την εμπειρία σου ως Υπότροφος του ΙΣΝ
Χαρά, αφοσίωση, ενθουσιασμός, σκληρή δουλειά, ασφάλεια

Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 
Τα πιο σημαντικά διδάγματα στο ταξίδι μου με το ΙΣΝ: α) Έμαθα πώς λειτουργεί και δραστηριοποιείται η βιομηχανία, αντιμετωπίζοντας υφιστάμενα βιομηχανικά προβλήματα, σε μία προσπάθεια να τα επιλύσω μετρολογικά, και β) Συνειδητοποίησα τη σημασία της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας με άλλους συναδέλφους και επιστήμονες διαφόρων κλάδων (μέσα από το περιβάλλον του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)