ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (Από 1η Οκτωβρίου, 2019)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας διεθνής κοινωφελής οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας.

Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί παρακαλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Αιτήματος. Αποδεκτές θεωρούνται οι αιτήσεις που έχουν συμπληρωθεί στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα.

Το ΙΣΝ δέχεται αιτήσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών αξιολογεί όλες τις προτάσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ λαμβάνει αποφάσεις σε τακτικές συνεδριάσεις του.

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτημάτων που λαμβάνει, το ΙΣΝ, σε συνεργασία με τον εκάστοτε αιτούντα οργανισμό, επιδιώκει να ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης κάθε αιτήματος για δωρεά μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής αυτού. Στις περιπτώσεις αιτημάτων που απαιτείται περισσότερος χρόνος αξιολόγησης, το χρονοδιάγραμμα αυτό ενδέχεται να τροποποιείται, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του αιτούντος οργανισμού και του ΙΣΝ.

Το ΙΣΝ δεν εξετάζει νέο αίτημα δωρεάς από τον ίδιο οργανισμό, προτού παρέλθει, τουλάχιστον ένα έτος από την τελευταία υποβολή αιτήματος.

Προηγούμενη ή παρούσα οικονομική υποστήριξη από το ΙΣΝ δεν εγγυάται την έγκριση νέας δωρεάς στο μέλλον.

Το ΙΣΝ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Δημοκρατία το 2018, για την υλοποίηση μίας νέας, σημαντικής, πολυδιάστατης και μακροχρόνιας δωρεάς, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Υγεία». Η Πρωτοβουλία επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Στο επόμενο διάστημα, το ΙΣΝ επικεντρώνεται στην υλοποίηση αυτού του σύνθετου και εκτενούς έργου και, ενώ συνεχίζει να αξιολογεί άλλα αιτήματα, θα εγκρίνει επιπλέον αντίστοιχες δωρεές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Οι αιτήσεις για δωρεές από οργανισμούς στην Ελλάδα αξιολογούνται από το:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών
Βασ. Σοφίας 86Α
11528 Αθήνα

Οι αιτήσεις για δωρεές από οργανισμούς σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο (εκτός Ελλάδας) αξιολογούνται από τα γραφεία του ΙΣΝ στη Νέα Υόρκη και το Μονακό:

SNF USA, Inc.
Programs Department
645 Madison Avenue
Suite 2200
New York, NY 10022
U.S.A.

FSN S.A.M.
Programs Department
George V
14 Avenue de Grande Bretagne
MC 98000
Monaco

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι κοινωφελής οργανισμός και δεν ζητά ούτε δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα, εταιρίες ή άλλους οργανισμούς. Το ΙΣΝ δεν πραγματοποιεί δωρεές και δεν παρέχει απευθείας υποτροφίες σε μεμονωμένα πρόσωπα. Για να προσφέρετε ενίσχυση προς οποιονδήποτε από τους δωρεοδόχους οργανισμούς του ΙΣΝ, ή για να αιτηθείτε στήριξης από τα προγράμματα που υλοποιούν δωρεοδόχοι του ΙΣΝ, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους οργανισμούς.

Το ΙΣΝ δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν τρίτο φορέα, οργανισμό, εταιρία ή φυσικό πρόσωπο να συνδράμει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιώνοντας ή όχι αμοιβή. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο Ίδρυμα από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αξιολογούνται από το ίδιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο, και η διαδικασία υποβολής είναι δωρεάν. Εάν έλθει εις γνώση σας ανάλογη δράση από φορείς, οργανισμούς, εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που διατείνονται ότι λειτουργούν ως μεσάζοντες, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα.

Το ΙΣΝ δεν έχει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος ελέγχονται από την εταιρία ορκωτών λογιστών, Deloitte. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το ΙΣΝ, σε συνεργασία με την Deloitte, πραγματοποιεί δειγματοληπτικά οικονομικούς ελέγχους δωρεοδόχων οργανισμών αναφορικά με την οικονομική διαχείριση των δωρεών του Ιδρύματος.