ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός; 
Ναι. Το ΙΣΝ δεν έχει μετόχους, ούτε και επιχειρηματικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΙΣΝ είναι αφιερωμένα στην κοινωφελή δραστηριότητα, όπως αυτή παράγεται μέσα από τους τέσσερις προγραμματικούς τομείς του ΙΣΝ: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια.

2. Πραγματοποιεί το ΙΣΝ εράνους (fundraisers);
Όχι. Το ΙΣΝ είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που λειτουργεί αποκλειστικά μέσω δωρεών που πραγματοποιεί το ίδιο προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δεν επιδιώκει, ούτε και αποδέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρίες ή άλλου είδους οργανισμούς.

3. Πόσος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΙΣΝ για δωρεές;
Δεν υφίσταται κάποιο προκαθορισμένο ετήσιο ποσό κονδυλίων που να αφορά τις δωρεές, αλλά ούτε και προκαθορισμένος αριθμός δωρεών, τον οποίο το ΙΣΝ να εγκρίνει σε ετήσια βάση. Οι δωρεές που πραγματοποιεί το ΙΣΝ, καθώς και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ετησίως, καθορίζονται με βάση τις αυξανόμενες προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν παγκοσμίως, και στόχος τους είναι να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά κοινωνικά οφέλη, πάντα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του ΙΣΝ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΣΝ συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά τις προσπάθειες του δημόσιου τομέα.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1996, έως σήμερα, και δεδομένης της πρόθεσης του ΙΣΝ να στηρίξει περαιτέρω τον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα με σειρά έργων υποδομών και εκπαίδευσης, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά  $3.4 δισεκατομμυρίων, μέσω 5.200 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε περισσότερες από 135 χώρες ανά τον κόσμο. Το ΙΣΝ δεν πραγματοποιεί δωρεές σε ιδιώτες.

ΔΩΡΕΕΣ

4. Πώς επέλεξε το ΙΣΝ τους τέσσερις κύριους προγραμματικούς τομείς των δωρεών;
Οι τέσσερις τομείς –Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια– αντικατοπτρίζουν τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του ιδρυτή του ΙΣΝ, του αείμνηστου Σταύρου Νιάρχου. Το ΙΣΝ εργάζεται μέσα από αυτούς τους τέσσερις τομείς, διεξάγοντας την κατάλληλη έρευνα ώστε να διασφαλίζει ότι οι δωρεές είναι ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες της κοινωνίας και ότι οι προτεραιότητές του και τα προγράμματα που στηρίζει καθοδηγούνται από τις ανάγκες αυτές.

5. Κατανέμονται ισότιμα οι δωρεές ανάμεσα στους τέσσερις προγραμματικούς τομείς;
Το ΙΣΝ εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση αναφορικά με τους προγραμματικούς τομείς των δωρεών, χωρίς να προκαθορίζει το ποσό που διατίθεται για κάθε μεμονωμένο τομέα δράσης. Το ΙΣΝ ασχολείται εξίσου και με τους τέσσερις προγραμματικούς τομείς των δωρεών, όσον αφορά το βάρος που δίνεται προς τον καθένα, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από το προσωπικό του ΙΣΝ. Αλλά, η κατανομή των πόρων μεταξύ των τεσσάρων τομέων εξαρτάται πάντα από τις ιδιαίτερες προκλήσεις και τις αντίστοιχες ευκαιρίες που προκύπτουν σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.  

6. Τι μέρος των δωρεών του ΙΣΝ επικεντρώνεται στην Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία;
Πέραν του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), οι δωρεές του ΙΣΝ κατανέμονται εξίσου στην Ελλάδα και διεθνώς. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου έφτασε τα  $860 εκατομμύρια, ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο δωρεές ύψους $6 εκατομμυρίων έκαστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα τους κτίρια. Πρόκειται για μία σημαντική συνεισφορά στο μέλλον της Ελλάδας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία, και αποτελεί μοχλό σημαντικής βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον των τακτικών του δωρεών, το ΙΣΝ συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας με στόχο την άμεση ανακούφισή της από τις δυσμενείς συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει τρεις επιμέρους πρωτοβουλίες δωρεών συνολικού ύψους $380 εκατομμυρίων. Τον Σεπτέμβριο του 2017, το ΙΣΝ ανακοίνωσε, επιπρόσθετα, μία νέα πρωτοβουλία δωρεών για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς, με προϋπολογισμό με προϋπολογισμό περίπου $750 εκατομμυρίων.

7. Υποστηρίζει το ΙΣΝ προγράμματα που συνδυάζουν την ιδιωτική φιλανθρωπία με τις δημόσιες πρωτοβουλίες;
Δεδομένης της πολυπλοκότητας των παγκόσμιων ζητημάτων στους κεντρικούς προγραμματικούς τομείς του ΙΣΝ, το ΙΣΝ πιστεύει ότι η σύναψη συνεργασιών μεταξύ των φιλανθρωπικών οργανισμών και του δημόσιου τομέα μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την εξυπηρέτηση της δημόσιας κοινωνικής πρόνοιας. Αυτού του είδους οι συμπράξεις βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και των δύο τομέων, εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση της φιλανθρωπικής χρηματοδότησης με το δημόσιο συμφέρον και αξιοποιούν την πρακτική εμπειρία των οργανισμών στη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες. Η ιδιωτική φιλανθρωπία δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει το δημόσιο τομέα, ωστόσο η στήριξη από τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το έργο του δημόσιου τομέα, προκειμένου να επιφέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα που θα συνεισφέρουν στη δημιουργία μίας καλύτερης κοινωνίας για όλους. 

8. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του ΙΣΝ και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ);
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας διεθνούς εμβέλειας, περιβαλλοντικά βιώσιμος δημόσιος χώρος έκφρασης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ, συνολικού ύψους €618 εκατομμυρίων ($750 εκατομμυρίων). Σχεδιασμένο και αυτό από τον Renzo Piano και το RPBW, παραδόθηκε στην Ελληνική Πολιτεία και τους πολίτες, τον Φεβρουάριο του 2017, Περιλαμβάνει τις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Μέσα από τη συνεχή υποστήριξή μας, το ΚΠΙΣΝ συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο του ως ένας χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους.