ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός; 
Ναι. Το ΙΣΝ δεν έχει μετόχους, ούτε και επιχειρηματικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΙΣΝ είναι αφιερωμένα στην κοινωφελή δραστηριότητα, όπως αυτή παράγεται μέσα από τους τέσσερις προγραμματικούς τομείς του ΙΣΝ: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια.

2. Πραγματοποιεί το ΙΣΝ εράνους (fundraisers);
Όχι. Το ΙΣΝ είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που λειτουργεί αποκλειστικά μέσω δωρεών που πραγματοποιεί το ίδιο προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δεν επιδιώκει, ούτε και αποδέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρίες ή άλλου είδους οργανισμούς.

3. Πόσος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΙΣΝ για δωρεές;
Δεν υφίσταται κάποιο προκαθορισμένο ετήσιο ποσό κονδυλίων που να αφορά τις δωρεές, αλλά ούτε και προκαθορισμένος αριθμός δωρεών, τον οποίο το ΙΣΝ να εγκρίνει σε ετήσια βάση. Οι δωρεές που πραγματοποιεί το ΙΣΝ, καθώς και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ετήσια βάση, καθορίζονται με βάση τις αυξανόμενες προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν παγκοσμίως, και στόχος τους είναι να επιτύχουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά κοινωνικά οφέλη, πάντα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του ΙΣΝ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΣΝ συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά τις προσπάθειες του δημόσιου τομέα.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1996, έως σήμερα, και λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση του ΙΣΝ να στηρίξει περαιτέρω τον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα με σειρά έργων υποδομών και εκπαίδευσης, το ΙΣΝ θα έχει διαθέσει συνολικά άνω των €2 δισεκατομμυρίων, μέσω περισσότερων 4.000 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 124 κράτη ανά τον κόσμο. Το ΙΣΝ δεν πραγματοποιεί δωρεές σε ιδιώτες.

 

ΔΩΡΕΕΣ

4. Πώς επέλεξε το ΙΣΝ τους τέσσερις κύριους προγραμματικούς τομείς των δωρεών;
Οι τέσσερις τομείς –Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια– αντικατοπτρίζουν τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του ιδρυτή του ΙΣΝ, του αείμνηστου Σταύρου Νιάρχου. Το ΙΣΝ εργάζεται μέσα από αυτούς τους τέσσερις τομείς, διεξάγοντας την κατάλληλη έρευνα ώστε να διασφαλίζει ότι οι δωρεές είναι ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες της κοινωνίας και ότι οι προτεραιότητές του και τα προγράμματα που στηρίζει καθοδηγούνται από τις ανάγκες αυτές.

5. Κατανέμονται ισότιμα οι δωρεές ανάμεσα στους τέσσερις προγραμματικούς τομείς;
Το ΙΣΝ εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση αναφορικά με τους προγραμματικούς τομείς των δωρεών, χωρίς να προκαθορίζει το ποσό που διατίθεται για κάθε μεμονωμένο τομέα δράσης. Το ΙΣΝ ασχολείται εξίσου και με τους τέσσερις προγραμματικούς τομείς των δωρεών, όσον αφορά το βάρος που δίνεται προς τον καθένα, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από το προσωπικό του ΙΣΝ. Αλλά, η κατανομή των πόρων μεταξύ των τεσσάρων τομέων εξαρτάται πάντα από τις ιδιαίτερες προκλήσεις και τις αντίστοιχες ευκαιρίες που προκύπτουν σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.  

6. Τι μέρος των δωρεών του ΙΣΝ επικεντρώνεται στην Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία;
Πέραν του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), οι δωρεές του ΙΣΝ κατανέμονται εξίσου στην Ελλάδα και διεθνώς. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου έφτασε τα €629 εκατομμύρια ($861 εκατομμύρια), ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο δωρεές ύψους €5 εκατομμυρίων ($6 εκατομμυρίων) έκαστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα τους κτίρια. Πρόκειται για μία σημαντική συνεισφορά στο μέλλον της Ελλάδας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία, και αποτελεί μοχλό σημαντικής βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον των τακτικών του δωρεών, το ΙΣΝ συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας με στόχο την άμεση ανακούφισή της από τις δυσμενείς συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει τρεις επιμέρους πρωτοβουλίες δωρεών συνολικού ύψους €300 εκατομμυρίων. Τον Σεπτέμβριο του 2017, το ΙΣΝ ανακοίνωσε, επιπρόσθετα, μία νέα πρωτοβουλία δωρεών για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, αρχικού προϋπολογισμού που αναμένεται να υπερβεί τα €200 εκατομμύρια.

7. Υποστηρίζει το ΙΣΝ προγράμματα που συνδυάζουν την ιδιωτική φιλανθρωπία με τις δημόσιες πρωτοβουλίες;
Δεδομένης της πολυπλοκότητας των παγκόσμιων ζητημάτων στους κεντρικούς προγραμματικούς τομείς του ΙΣΝ, το ΙΣΝ πιστεύει ότι η σύναψη συνεργασιών μεταξύ των φιλανθρωπικών οργανισμών και του δημόσιου τομέα μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την εξυπηρέτηση της δημόσιας κοινωνικής πρόνοιας. Αυτού του είδους οι συμπράξεις βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και των δύο τομέων, εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση της φιλανθρωπικής χρηματοδότησης με το δημόσιο συμφέρον και αξιοποιούν την πρακτική εμπειρία των οργανισμών στη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες. Η ιδιωτική φιλανθρωπία δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει το δημόσιο τομέα, ωστόσο η στήριξη από τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το έργο του δημόσιου τομέα, προκειμένου να επιφέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα που θα συνεισφέρουν στη δημιουργία μίας καλύτερης κοινωνίας για όλους. 

8. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του ΙΣΝ και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ);
Το ΚΠΙΣΝ είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €630 εκατομμύρια ($867 εκατομμύρια), ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο δωρεές αξίας €5 εκατομμυρίων ($6 εκατομμυρίων) έκαστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα τους κτίρια. Σχεδιασμένο από τον αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης του Ιδρύματος στο μέλλον της χώρας, καθώς και μοχλό σημαντικής βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Για πληροφορίες σχετικά με το ΚΠΙΣΝ, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.snfcc.org.