ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020:
$2,493,864,000

Grant -allocation 20
  23% ΠΑΙΔΕΙΑ
33% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
13% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
31% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ