ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019:
$2,863,452,000

Grant allocation percentage
  22% ΠΑΙΔΕΙΑ
34% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
13% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
31% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ