ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019:
$2,759,127,000

Grant allocation percentage
  24% ΠΑΙΔΕΙΑ
35% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
13% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
28% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ