ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018:
$2,622,433,000

Grant allocation percentage
  23% ΠΑΙΔΕΙΑ
36% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
14% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
27% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ