ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018:
$2,634,517,000

Grant allocation percentage
  23% ΠΑΙΔΕΙΑ
35% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
14% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
28% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ