ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018:
$2,670,483,000

Grant allocation percentage
  23% ΠΑΙΔΕΙΑ
36% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
13% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
28% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ