Μορφωτικός Σύλλογος Λαογραφικού Μουσείου Ορεστιάδας και Περιφέρειας

Κατασκευαστικές εργασίες και ενίσχυση προγράμματος
Ενίσχυση για την αποπεράτωση μιας νέας πτέρυγας του μουσείου. Το έργο προέβλεπε και τη εκπόνηση μουσειολογικής έρευνας, καθώς  και τη συντήρηση των  ιστορικών και λαογραφικών εκθεμάτων που περιλαμβάνει το μουσείο.

Τα εκθέματα, που αφορούν την πρόσφατη ιστορία και τη λαογραφική κληρονομιά των κατοίκων της Oρεστιάδας, προέρχονται από την Aδριανούπολη, απ’ όπου κατάγεται η πλειονότητα των κατοίκων της Oρεστιάδας.