Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων για τρία χρόνια.

Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ) ιδρύθηκε το 1930, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και την επακόλουθη ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Το ΚΜΣ είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα αφιερωμένο στη συλλογή, την έρευνα και την καταγραφή στοιχείων προφορικής και γραπτής ιστορικής παράδοσης, καθώς και στην έκδοση επιστημονικών μελετών και μονογραφιών σχετικά με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Στα χρόνια από την ίδρυσή του, το Κέντρο έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό ιστορικό αρχείο 150.000 χειρόγραφων σελίδων, το οποίο συμπληρώνεται από κώδικες, χειρόγραφα, έγγραφα, σφραγίδες και ένα πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό αρχείο.