Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης

Για την κάλυψη των μισθών ειδικών εκπαιδευτών, με σκοπό την εκπαίδευση τυφλών παιδιών και ενηλίκων, που κατοικούν σε όλη την Ελλάδα, σε θέματα προσανατολισμού, κινητικότητας και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, για περίοδο δύο ετών. 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας στην Ελλάδα που προσφέρει υποστήριξη σε παιδιά με προβλήματα όρασης, με σκοπό τη δημιουργία ίσων ευκαιριών μέσω της εκπαίδευσής τους και της εξασφάλισης της ένταξής τους στην κοινωνία.