ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός; 
Ναι. Το ΙΣΝ δεν έχει μετόχους, ούτε και επιχειρηματικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΙΣΝ είναι αφιερωμένα στην κοινωφελή δραστηριότητα, όπως αυτή παράγεται μέσα από τους τέσσερις προγραμματικούς τομείς του ΙΣΝ: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια.

2. Πραγματοποιεί το ΙΣΝ εράνους (fundraisers);
Όχι. Το ΙΣΝ είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που λειτουργεί αποκλειστικά μέσω δωρεών που πραγματοποιεί το ίδιο προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δεν επιδιώκει, ούτε και αποδέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρίες ή άλλου είδους οργανισμούς.

3. Πόσος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΙΣΝ για δωρεές;
Δεν υφίσταται κάποιο προκαθορισμένο ετήσιο ποσό κονδυλίων που να αφορά τις δωρεές, αλλά ούτε και προκαθορισμένος αριθμός δωρεών, τον οποίο το ΙΣΝ να εγκρίνει σε ετήσια βάση. Οι δωρεές που πραγματοποιεί το ΙΣΝ, καθώς και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ετήσια βάση, καθορίζονται με βάση τις αυξανόμενες προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν παγκοσμίως, και στόχος τους είναι να επιτύχουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά κοινωνικά οφέλη, πάντα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του ΙΣΝ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΣΝ συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά τις προσπάθειες του δημόσιου τομέα.

Από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά €1.6 δισεκατομμύρια ($1.9 δισεκατομμύρια), μέσω 3.685 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 111 κράτη ανά τον κόσμο. Το ΙΣΝ δεν πραγματοποιεί δωρεές σε ιδιώτες.

 

ΔΩΡΕΕΣ

4. Πώς επέλεξε το ΙΣΝ τους τέσσερις κύριους προγραμματικούς τομείς των δωρεών;
Οι τέσσερις τομείς –Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια– αντικατοπτρίζουν τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του ιδρυτή του ΙΣΝ, του αείμνηστου Σταύρου Νιάρχου. Το ΙΣΝ εργάζεται μέσα από αυτούς τους τέσσερις τομείς, διεξάγοντας την κατάλληλη έρευνα ώστε να διασφαλίζει ότι οι δωρεές είναι ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες της κοινωνίας και ότι οι προτεραιότητές του και τα προγράμματα που στηρίζει καθοδηγούνται από τις ανάγκες αυτές.

5. Κατανέμονται ισότιμα οι δωρεές ανάμεσα στους τέσσερις προγραμματικούς τομείς;
Το ΙΣΝ εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση αναφορικά με τους προγραμματικούς τομείς των δωρεών, χωρίς να προκαθορίζει το ποσό που διατίθεται για κάθε μεμονωμένο τομέα δράσης. Το ΙΣΝ ασχολείται εξίσου και με τους τέσσερις προγραμματικούς τομείς των δωρεών, όσον αφορά το βάρος που δίνεται προς τον καθένα, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από το προσωπικό του ΙΣΝ. Αλλά, η κατανομή των πόρων μεταξύ των τεσσάρων τομέων εξαρτάται πάντα από τις ιδιαίτερες προκλήσεις και τις αντίστοιχες ευκαιρίες που προκύπτουν σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.  

6. Τι μέρος των δωρεών του ΙΣΝ επικεντρώνεται στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό;
Πέραν του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), οι δωρεές του ΙΣΝ κατανέμονται εξίσου μεταξύ δωρεών στην Ελλάδα και διεθνών δωρεών. Το ΚΠΙΣΝ    αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €630 εκατομμύρια ($867 εκατομμύρια), ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο δωρεές αξίας €5 εκατομμυρίων ($6 εκατομμυρίων) έκαστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα τους κτίρια. Πρόκειται για μία σημαντική συνεισφορά στο μέλλον της Ελλάδας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία, και αποτελεί μοχλό σημαντικής βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που είναι απαραίτητο υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Τον Ιούνιο του 2015, το Ίδρυμα ανακοίνωσε μία νέα πρωτοβουλία, ύψους €100.000.000 ($112 εκατομμύρια), επιπλέον των τακτικών του δωρεών, ως συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδεινούμενης κρίσης στην Ελλάδα, παρέχοντας άμεση στήριξη στα πιο ευάλωτα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Η νέα πρωτοβουλία ακολουθεί τις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες του 2012 και 2013, ύψους €100.000.000 ($130 εκατομμύρια) έκαστη. Η πρωτοβουλία του 2012, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί, αποσκοπούσε, επίσης, στην άμεση ανακούφιση από τις δυσμενείς συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, ενώ η πρωτοβουλία του 2013 έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων, σκοπεύοντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και ευκαιριών για τη νέα γενιά. 

7. Υποστηρίζει το ΙΣΝ προγράμματα που συνδυάζουν την ιδιωτική φιλανθρωπία με τις δημόσιες πρωτοβουλίες;
Δεδομένης της πολυπλοκότητας των παγκόσμιων ζητημάτων στους κεντρικούς προγραμματικούς τομείς του ΙΣΝ, το ΙΣΝ πιστεύει ότι η σύναψη συνεργασιών μεταξύ των φιλανθρωπικών οργανισμών και του δημόσιου τομέα μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την εξυπηρέτηση της δημόσιας κοινωνικής πρόνοιας. Αυτού του είδους οι συμπράξεις βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και των δύο τομέων, εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση της φιλανθρωπικής χρηματοδότησης με το δημόσιο συμφέρον και αξιοποιούν την πρακτική εμπειρία των οργανισμών στη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες. Η ιδιωτική φιλανθρωπία δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει το δημόσιο τομέα, ωστόσο η στήριξη από τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το έργο του δημόσιου τομέα, προκειμένου να επιφέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα που θα συνεισφέρουν στη δημιουργία μίας καλύτερης κοινωνίας για όλους. 

8. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του ΙΣΝ και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ);
Το ΚΠΙΣΝ είναι η  μεγαλύτερη  μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ. Το ΚΠΙΣΝ είναι ένας πολυλειτουργικός και περιβαλλοντικά βιώσιμος χώρος παιδείας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος υπό κατασκευή στην Αθήνα και αποτελείται από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, συνολικής έκτασης 170.000 τ.μ. και τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ). Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του έργου, το ΙΣΝ κατασκευάζει το ΚΠΙΣΝ μέσω ενός οργανισμού που ονομάζεται Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε., ή ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων, όλες οι εγκαταστάσεις και ο οργανισμός ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα παραδοθούν ως δώρο στο Ελληνικό Δημόσιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΚΠΙΣΝ, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.snfcc.org. 

9. Ποιος θα είναι ο ρόλος του ΙΣΝ όσον αφορά την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), και το ΚΠΙΣΝ; 
Το ΙΣΝ δεν εμπλέκεται στη λειτουργία της ΕΒΕ και της ΕΛΣ. Και οι δύο οργανισμοί είναι ανεξάρτητα δημόσια ιδρύματα. Μετά την ολοκλήρωση του ΚΠΙΣΝ και την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, η ΕΒΕ και η ΕΛΣ θα αξιοποιήσουν το ΚΠΙΣΝ για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΣΝ δεν θα κατέχει καμία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. Ωστόσο, η σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, επιτρέπει στο ΙΣΝ να διοργανώνει και να παρουσιάζει (με δικά του έξοδα) πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα στο ΚΠΙΣΝ. Επιπλέον, το ΙΣΝ, κατά βούληση, θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί δωρεές που θα στηρίζουν οποιαδήποτε πτυχή του ΚΠΙΣΝ.